Golden Duck (Kandaw Min)

Golden Duck (Kandaw Min)

ကန္ေတာ္မဂၤလာပန္းျခံ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
01 240216, 01 706488