ႏွင္းႏွင္းထူး

ႏွင္းႏွင္းထူး
ေတးသံရွင္

ရန္ကုုန္ၿမိဳ့။
09 43119941, 09 795686097
Visit Facebook Page

လက္ထပ္မဂၤလာ၊ ေမြးေန႔မဂၤလာ၊ အလွဴမဂၤလာ၊ ပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ မဂၤလာေတးသံသာမ်ားျဖင့္ သီဆိုုေဖ်ာ္ေျဖဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

ပြဲအပ္ရန္ အခ်ိန္ (၂)ပတ္ခန္႔ ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။