ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္

ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္

ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ့။
09 785001018
Visit Facebook Page